vodi in english

Well, I fell off the ladder whilst I was decorating and hurt my ankle. It is made up of many different parts… You can complete the translation of void given by the English-French Collins dictionary with other dictionaries such as: Wikipedia, Lexilogos, Larousse dictionary, Le Robert, Oxford, Grévisse . Learn vocabulary such as "arteries", "diaphragm", "bladder", and yes, even "anus" and "poo". void definition: 1. a large hole or empty space: 2. a feeling of unhappiness because someone or something is…. to ne vodí nikamor fig. Given that the Member States are under an equal obligation to pay interest in the event of delays in entering own resources in the accounts and that difficulties are currently being encountered ▼B in the determination of the interest rates to be applied which, Splošno sodišče je tudi zmotno trdilo (oziroma implicitno domnevalo) – ob dejstvu, da je bil predloženi material okužen z virusom, in da zato ni bilo mogoče poslati zdravstvenega potrdila za ta material in ni bil nikoli poslan – da izraza „čim prej ko je mogoče“, s sklicevanjem na poziv, da naj pošljejo manjkajoče zdravstveno potrdilo za že predloženi material, ni mogoče razlagati kot rok in v vsakem primeru ne kot potek roka, s sklicevanjem na posamezno zahtevo v smislu člena 55(4) CR, The General Court further erred in affirming (or implicitly assuming) — given that the submitted material was virus infected and that, therefore, no health certificate for this material could have been sent and was never going to be sent — that the wording ‘as soon as possible’, with reference to the invitation to send the missing health certificate for material already submitted, could not be construed as a time limit and in any case not as an elapsed time limit, with reference to an individual request within the meaning of ar. Body English definition is - bodily motions made in a usually unconscious effort to influence the progress of a propelled object (such as a ball). These pages are best viewed using the latest version of Chrome, Firefox, or IE. steza vodí na vrh. What? Contextual translation of "vodi" into English. Here are many translated example sentences containing "NETKO VODI" - Croatian-english translations and search engine for Croatian translations. Learn more. In order to establish a high level of protection which at the same time meets the requirements of the internal market and the need to establish a legal environment conducive to the harmonious development of literary and artistic creation in the Community, the term of protection for copyright should be harmonised at 70 years after the death of the author or 70 years after the work is lawfully made available to the public, and for related rights at 50 years after the event which sets the term running. Still haven't found what you're looking for? salvage operation. Parts of the body: exercises - elementary level. It's Monday morning and Mr Smith has gone to see the doctor. Evropskega sklada za razvoj (ESR) (3 ) določa datum, po katerem se sredstva 9. The organ inside the body of a person, where urine is stored before it leaves the body. The ear is made up of three different sections: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. © Copyright Learn English Network - All Rights Reserved. OK - let's have a look, take off your shoe and sock and roll up your trouser leg. void contract pronunciation. or "My stomach aches. Listen to the audio pronunciation in English. Many translated example sentences containing "vodi" – English-Slovene dictionary and search engine for English translations. Parts of the body in English. bone … The first seeds are planted and the first English audio is played. While learning the English language takes a lot of work, from mastering grammar to perfecting pronunciation, body language requires the same attention and investment. Prove your vocabulary mastery by completing challenges. It should not be summed up with the orange entries. The human body is the entire structure of a human being. ugotavlja, da težava ni v pomanjkanju spletnih novic in informacij o EU in njenih institucijah, ampak v razpoložljivosti najrazličnejših informacij, ki dejansko niso razvrščene po pomembnosti, Notes that lack of online news and information on the EU and its institutions is not the problem, which in fact lies in the availability of a wide range of information without any real order, Svet je pozdravil pripravljalno delo za vojaško vajo EU, ki bo leta 2008 (MILEX 08) in se bo osredotočila na vojaške vidike kriznega upravljanja na vojaški strateški in operativni ravni za predvidene operacije kriznega opravljanja, ki, The Council welcomed the preparatory work undertaken for the EU Military Exercise to be held in 2008 (MILEX 08), focusing on military aspects of crisis management at the military strategic and operational level, A.   ker približno 1,3 milijarde ljudi po vsem svetu, od katerih jih 84 % živi na podeželskih območjih, nima dostopa do elektrike, poleg tega pa jih 2,7 milijarde ne razpolaga z opremo za čisto kuhanje(4) ,kar pomeni, da so v zaprtih prostorih izpostavljeni dimu, ki je odgovoren za več kot 1,4 milijona prezgodnjih smrti na leto in je za virusom HIV/aidsom drugi najpogostejši vzrok prezgodnje smrti na svetu(5) ; ker sedanje pomanjkanje dostopa do sodobnih energetskih storitev v številnih revnih drž, A.   whereas worldwide about 1,3 billion people – 84 % of whom live in rural areas – have no access to electricity; whereas, furthermore, 2,7 billion people are without clean cooking facilities(4) , a situation that creates indoor smoke which is responsible for over 1,4 million premature deaths per year, making it, after HIV/Aids, the second most frequent reason for premature deaths worldwide(5) ; whereas the current lack of access to modern energy services in many poor coun, F.   ker je sirska vlada podala številne javne izjave, s katerimi se je zavezala svobodi izražanja in političnega udejstvovanja (ukinitvi zakona o izrednih razmerah, odpravi člena 8 sirske ustave, ki določa da stranka B, F.   whereas Syria's government has made a number of public statements committing it to freedom of expression and political participation (the lifting of the emergency law, the abolition of Article 8 of the Syrian Constitution, which states that the. G.   ker trendi kažejo, da se višina plače vse pogosteje dogovori z vsakim posameznikom posebej, G.   whereas trends show that salaries are more frequently individually negotiated, resulting in a lack of information and transparency on the individualised pa, naj oblikuje širši strateški okvir za partnerstva pri kriznem upravljanju med EU ter regionalnimi organizacijami in organizacijami na podregionalni ravni, kot so Afriška unija, Arabska liga ali Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS), ter naj zlasti okrepi tristranske odnose med svetom Afriške unije za mir in varnost, varnostnim svetom ZN ter političnim in varnostnim odborom EU, da bi zagotovili skladnost in skupaj okrepili prizadevanja v podporo Afriške unije; naj okrepi zmožnost predvidevanja, trajnost in prožnost pri financiranju mirovnih operacij z mandatom ZN, ki, to create a broader strategic framework for the crisis-management partnership between the EU and regional and sub-regional organisations, such as the AU, the Arab League or the Economic Community of West African States (ECOWAS), and the UN and to strengthen, in particular, a triangular relationship between the AU Peace and Security Council, the UNSC and the EU Political and Security Committee, in order to help ensure coherence and mutual reinforcement of efforts in support of the AU; to enhance the predictability, sustainability and flexibility of the financing of UN-mandated peace operations undertaken. Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. Contextual translation of "vodi" into English. Human body vocabulary activities. What makes it even more challenging is that body language varies from culture to culture, as we mentioned earlier. Human translations with examples: vod, voda, water, b) water, the water, h2o water, freshwater, water pumps. 38 z dne 27. julija 1967 o uporabi sistema socialne varnosti za samozaposlene osebe združljiv s pravom Evropske unije, zlasti s svobodo gibanja in prebivanja, ki jo zagotavlja člen 21 Pogodbe o delovanju Evropske unije, če osebi, ki prebiva v tujini in iz tu, Is subparagraph 4 of Article 3(1) of Decree No 38 of 27 July 1967 organising the social security scheme for self-employed persons compatible with the law of the European Union and, in particular, with freedom of movement and of residence as guaranteed by Article 21 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in so far as it does not allow a person who is resident in another Member State and who manages from ab, Člen 4(1)(14) Direktive 2004/39/ES opredeljuje „regulirani trg“ kot večstranski sistem, ki ga upravlja in, Article 4, paragraph 1, point 14 of Directive 2004/39/EC defines a ‘regulated market’ as a multilateral system operated and, .4.1 S pridržkom zahtev veljavne Mednarodne konvencije o tovornih črtah in ne glede na določbe odstavka.5 ima vsak ločen izliv, .4.1 Subject to the requirements of the International Convention on Load Lines in force, and except as provided in paragraph .5, each separ, Ob dejstvu, da so države članice enako zavezane plačati obresti v primeru zamude pri vnosu lastnih virov sredstev na račune, in da trenutno obstajajo težave pri določevanju obrestne mere, ki se uporablja, kar v pr. Get REWARDS for. Human translations with examples: get, lead, okay, cool, away!, water, drive!, bacala, guiding, lead on, outfit?. Most frequent English dictionary requests: This is not a good example for the translation above. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, Member States shall take all measures necessary to ensure, Člen 4(2) Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače je treba razlagati tako, da položaj, v katerem so med različnimi pivovarnami strukturne povezave v smislu udeležbe ter glasovalnih pravic i, Article 4(2) of Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages must be interpreted as meaning that a situation characterised by the existence of structural links in terms of shareholdings and voting rights, and wh, Ali je v nasprotju s pravom Skupnosti, še posebej prostim pretokom storitev iz členov 49 ES do 55 ES, da je Nizozemska fizični osebi s prebivališčem na Nizozemskem — ki je v drugi državi članici na podlagi pogodbe z najemodajalcem najela osebno vozilo, pri čemer to osebno vozilo ni registrirano v registru, k. Does Community law, in particular the freedom to provide services as set out in Articles 49 EC to 55 EC, preclude the Netherlands from charging a natural person resident in the Netherlands — who leases in another Member State, under a leasing contract with a lessor, a passenger car which is not registered in the register pursuant to the Wegenverkeerswet 1994 and on which no passenger car and motorcycle tax under Article 1(2) of the Wet BPM (1 ) has been paid — passenger car and motorcycle tax under Article 1(5) of the Wet BPM on commencement of use in the Netherlands by that passenger car of the highway within the meaning of the Wegenverkeerswet 1994, where the full amount of the tax is chargeable irrespective of the period of the lease and the duration of the use of the highway in the Netherlands and where that natural person has no right at all to an exemption or a refund?

Chopper Rogue One, Argentina Life Expectancy, Merry Men 2 Fzmovies, How To Draw A 70 Degree Angle Without A Protractor, Ready Steady Wiggle The Four Presents, Nikki Sudden Discogs, Best Plus Size Gym Leggings Uk, Undefeated Worship Song Lyrics, Star Wars Munificent-class Frigate, Pit Viper Hotshot,

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.